Aktualności

Nowy komentarz do ustawy o prawach pacjenta pod redakcją naukową Pani Profesor Doroty Karkowskiej

KARTA PRAW OPIEKUNA

Opracowana przez eksperta Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prof. nadzw. dr hab. Dorotę Karkowską, radcę prawnego, w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” Opiekun osoby przewlekle chorej nie jest sam. W zależności od statusu formalnego ma prawo do różnych form wsparcia merytorycznego, psychologicznego i finansowego.

Opracowana przez eksperta Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prof. nadzw. dr hab. Dorotę Karkowską, radcę prawnego. Prawa pacjenta są nie tylko Twoimi uprawnieniami. Są jednocześnie zobowiązaniem placówek leczniczych i personelu medycznego do ich respektowania.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (dalej: u.z.farm) reguluje m.in. dwa obszary w zakresie praw pacjenta: opiekę farmaceutyczną i udzielanie usług farmaceutycznych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.0.849 t.j.), dalej u.p.p.:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera uniwersalny charakter praw pacjenta w tym sensie, iż reguluje stosunki społeczne pomiędzy pacjentem, a podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych oraz osobami wykonującymi zawody medyczne zarówno w systemie publicznej opieki zdrowotnej, jak i systemie niepublicznej opieki zdrowotnej (prywatnej).

TELEPORADA

Teleporada to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ma być narzędziem, które zwiększy bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Obowiązująca Konstytucja RP uznała wprost źródło prawa międzynarodowego za źródło prawa polskiego. Ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe stanowią część krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, chyba że ich stosowanie zależy od wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji).

Konstytucja RP jako ustawa zasadnicza opiera się na założeniu prawno-naturalnej podstawy praw człowieka. Ich źródłem jest przerodzona i niezbywalna godność człowieka. Poszanowanie godności jest naczelną dyrektywą konstytucyjnej ochrony praw człowieka.

Lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta tylko w sytuacji zaistnienia poniższych przesłanek.

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W roku bieżącym termin ten upływa 30 kwietnia 2021 r. zgodnie z przepisami określonymi w ustawach samorządowych.

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496