KIEDY LEKARZ MOŻE ODSTĄPIĆ OD LECZENIA ?

Lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta tylko w sytuacji zaistnienia poniższych przesłanek.

 

 

Zasady ogólne

 

Podstawa prawna

Art. 30, 38 i 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 t.j.), dalej zwana również u.z.l.l.d.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 t.j.).

Po pierwsze, odstąpienie od leczenia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy zwłoka w udzielaniu świadczenia nie stanowi niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.
Po drugie, odstąpienie od leczenia pacjenta nie może być dla niego zaskoczeniem. Lekarz ma ustawowy obowiązek dostatecznie wcześniej uprzedzić o tym pacjenta.
Po trzecie, pacjent nie może być sam sobie pozostawiony, lekarz ma ustawowy obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.
Po czwarte, jeżeli lekarz jest zatrudniony w danej placówce na podstawie umowy o pracę – to odstąpienie od leczenia wymaga zaistnienia ważnej przyczyny uzasadniającej odmowę leczenia lub jego zaprzestania. Zwracam uwagę na słowo „ważnej” przyczyny. Po przedstawieniu tej przyczyny, lekarz musi uzyskać zgodę swojego przełożonego.
Po piąte, w każdym przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 41 u.z.l.l.d., każdy lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, w sposób określony przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co oznacza, iż na lekarzu ciąży obowiązek nie tylko odnotowania faktu zakończenia dalszego leczenia pacjenta, ale uzasadnienia dlaczego doszło do odmowy leczenia.

 

 

Ważne

 

Nie jest natomiast jednoznaczne, jak należy ten problem oceniać, jeżeli odstąpienie od leczenia następuje w ramach zaniechania dalszego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczególnie chodzi o uzyskanie odpowiedzi: o prawa osoby mającej uprawnienie do korzystania z publicznego systemu opieki zdrowotnej z tytułu wcześniejszego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne?

W naszej ocenie, odstąpienie od leczenia osoby w systemie publicznym musi być uzasadnione i musi podlegać ocenie NFZ, jako ustawowego gwaranta organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i ich dostępności oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami ustawy o zawodzie lekarza.