TELEPORADA

Zasady jej przeprowadzania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Teleporada to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ma być narzędziem, które zwiększy bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. 

Jednocześnie teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń!

Świadczenia zdrowotne mają być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i obejmują świadczenia udzielane:

 1. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
 •  bez dokonania badania pacjenta, wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta przez lekarza, pielęgniarkę i położną,
 • związanych z wydaniem zaświadczenia,
 1. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, 
 2. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, 
 3. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 4. dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
 5.  z wyłączeniem świadczeń, w związku z podejrzeniem zakażania lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 dzieci do ukończenia 2 roku życia ¹ 

Świadczeniodawca POZ ma obowiązek poinformować pacjentów w następującym zakresie; 

 1. w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad;
 2. prawie pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, jeżeli nie dotyczy to kontynuacji recepty lub wydania zaświadczenia; 
 3. systemie teleinformatycznym lub systemie łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad,
 4. sposobie ustalenia terminu teleporady;
 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo
 • w późniejszym niż określony w tiret pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
 1. sposobie nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
 2. sposobie postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady,
 3. możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
 4. przekazuje instrukcje o:
 •  sposobie realizacji e-recepty,
 • sposobie realizacji e-skierowania,
 •  sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne,
 • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych,
 • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Obowiązkiem świadczeniodawcy POZ jest poinformowanie Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze telefonu, pod którym są udzielane teleporady, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie. 

Osoba udzielająca teleporady (czyli odpowiednio lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub położna POZ) są zobowiązane do potwierdzenia przez osobę udzielającą przed udzieleniem teleporady, tożsamości pacjenta:

 1. na podstawie danych: a) nazwisko i imię (imiona), b) data urodzenia, c) oznaczenie płci, d) adres miejsca zamieszkania, e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; –  przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:
 2. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru,  lub
 3.  po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub
 4. przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub uwierzytelnienie użytkownika systemu teleinformatycznego przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej. 

Obowiązkiem osoby udzielającej  teleporady (czyli odpowiednio lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub położna POZ) jest:

 1. dokonanie, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;
 2. przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady;
 3. dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, następujących czynności:
 1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub
 2. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;
 3. zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki;
 4. przekazywanie przez świadczeniodawcę do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o udzielonej poradzie przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, 

Przekazywanie pacjentowi informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, zobowiązuje świadczeniodawcę POZ do stosowania rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.295 t.j.). 

 

1. Części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 b; Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043.