Categoría Bez kategorii

KATALOG PRAWA PACJENTA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera uniwersalny charakter praw pacjenta w tym sensie, iż reguluje stosunki społeczne pomiędzy pacjentem, a podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych oraz osobami wykonującymi zawody medyczne zarówno w systemie publicznej opieki zdrowotnej, jak i systemie niepublicznej opieki zdrowotnej (prywatnej).

TELEPORADA

Teleporada to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ma być narzędziem, które zwiększy bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.