dr hab. n. praw. Dorota Karkowska

DK -

Radca prawny,  profesor, doktor habilitowana nauk prawnych,  partner w Kancelarii Karkowska Orzechowska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie.

Ekspertka i autorka wielu publikacji m.in. w zakresie prawa medycznego, prawa pacjenta i statusu zawodów medycznych, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Prawa i Administracji  w 1994 r. na kierunku Administracja i  w 1998 r. na kierunku prawo. W 2000 r. obroniła i otrzymała tytuł doktora nauk prawnych, a w 2014 r. tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2015 r. otrzymała tytuł Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na stanowisku doktora habilitowanego.

Od chwili wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nieustannie  zajmuje się interpretacją prawną tej ustawy pisząc kolejne komentarze, które są kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, ukazując złożoność i dynamiczność omawianej problematyki.

Praktyk w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych od początku ich utworzenia. Od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. jako członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, a od stycznia 2018 r. jako pełniąca funkcję Przewodniczącej.

 Specjalistka w zakresie ubezpieczeń społecznych – wykładowca akademicki i autorka wielu książek, podręczników i opracowań na temat pozycji płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych, charakteru relacji pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczonym.

 Prekursorka – opracowała pierwszą w Polsce Kartę Praw Opiekuna osoby przewlekle chorej, dokumentu, będącego praktycznym narzędziem umożliwiającym poprawę sytuacji opiekunów osób przewlekle chorych.

Doświadczenie zawodowe 

2015 – 2018 Doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jednocześnie przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych; 

2018 do luty 2021 r. Doradca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

2006 – obecnie współpraca z Fundacją Rodzić po Ludzku;

2008 – obecnie Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie, członek Rady, ekspert oraz Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; (strona Fundacji www.prawapacjenta.eu)

2009 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Lege Farmaciae; (http://www.legepharmaciae.org.pl/rada-nadzorcza.html)

2011 – obecnie Fundator i Prezes Fundacji Ius Medicine; (strona Fundacji www.twojeprawapacjenta.pl)

2012 – 2015  Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, od 2018 – obecnie Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, Przewodnicząca – przedstawiciel organizacji pozarządowych; 

2015 – 2020 członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia – przedstawiciel organizacji pozarządowych;

2016 – 2020  Komisja Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich;

Od 2021 r.  Członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Pacjenta; 

Laureatka nagrody Rzecznika Praw Pacjenta – Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta, przyznana 06.11.2018 r. z okazji 10 – lecia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wybrane publikacje 

1. Prawa pacjenta, 2. Wydanie poprawione i uzupełnione, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-972-7; s.562.

2. Zawody medyczne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3864-6; s. 532.

3. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach – prawa pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, – ISBN-13 978-83-7526-957-4, s. 176.  

4. Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, Wydanie 2 ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-264-1679-8; s. 537.

5. Prawo medyczne dla pielęgniarek, ABC a Wolters Kluwer business, – monografia Warszawa, 2013; ISBN 978-83-264-4166-0; s. 492.

6. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, monografia, drugi współautor Jacek Chojnacki; s. 300.

7. Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, Wydanie 3 ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-264-1679-8; s. 805.

8. D. Karkowska, T. A. Karkowski, Zatrudnianie w podmiotach leczniczych,  Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-160-1; s. 245.

9. D. Karkowska, T. A. Karkowski, Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych,  Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-171-9; s. 708.

10. Prawo medyczne dla pielęgniarek, ABC a Wolters Kluwer business, – monografia Warszawa, 2020; Wydanie 2, poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-8187-355-0; s. 638.

Autorstwo rozdziału w monografii:

1. Prawa pacjenta psychiatrycznego, (w:) Problemy zdrowia psychicznego, Ewolucja kształcenia pielęgniarek i położnych, pod. red. M. Wojciechowskiej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2010. ISBN: 9788374054980. 

2. Samodzielność położnej w zakresie obowiązku wykonywania zlecenia lekarskiego, (w:) Zagadnienia współczesnego prawa pracy, Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod. red. Zbigniewa Górala, Wolters Kluwer – ABC 2009, s. 175- 188; KAM-1235, liczba stron książki 524.  

3. Samozatrudnienie pielęgniarek i położnych jako forma przeciwdziałania bezrobociu. Normy zatrudnienia i czas pracy (w:) Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod. red. Z. Górala  ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, listopad, 2012 rozdział w książce;  ISBN 978-83-264-4012-0. 

4. Prawne uwarunkowania zatrudniania pielęgniarek w szpitalu (w:) Zarządzanie personelem pielęgniarskim w szpitalu, pod. red. B. Pietrzak, T. Karkowski, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa,  maj, 2013, rozdział w książce.

Wybrane artykuły:

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., PN-EN ISO 9001:2015 i EN 15224:2012 jako element doskonalenia procesów logistycznych, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), Zarządzanie logistyczne, technologie i narzędzia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 11, część III, ISSN: 1733-2486.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Akredytacja jako element doskonalenia procesów logistycznych, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), Zarządzanie logistyczne, technologie i narzędzia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 11, część III, ISSN: 1733-2486.

Karkowska D., Karkowski T. A., Skoczylas P., Polepszenie obsługi pacjenta w perspektywie rozszerzenia kompetencji pielęgniarek na ordynowanie leków i wypisywanie recept, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), Zarządzanie logistyczne, technologie i narzędzia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 11, część III, ISSN: 1733-2486.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Medycyna personalizowana i medycyna narracyjna, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016.

Skoczylas P., Karkowski T. A., Karkowska D., Badania satysfakcji pacjentów w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Just-in-Time method in the management of hospital medication stock, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, tom XVIII.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Zarządzanie odpadami medycznymi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, tom XVIII.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., PN-ISO 37001  management systems for anti-corruption actions  and anti-corruption procedure in Jan Paweł II Hospital in Bełchatów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, tom XVIII.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Corruption and anti-corruption actions in healthcare, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, tom XVIII.


Wybrane wypowiedzi zamieszczone w Gazecie Wyborczej

1. Szpital jak z serialu «Na dobre i na złe», Natalia Waloch, 12.12.2009

2. Co wolno lekarzowi dla dobra pacjenta? E. Mikule, Piotr Żytnicki , 12.05.2009, 

3. Adnexectomia coś tam coś tam, czyli gdzie jest mój jajnik?, Małgorzata Smolińska, 2.12 2009;

4. Jak walczyć z lekarskimi błędami? Tylko nie jak w USA, Ewa Siedlecka, 1.09. 2009

5. Szpital miejski łamie prawa kobiet, Arkadiusz Adamowski, 30.09 2007,  

6. Wywiad zamieszczone w Gazecie Wyborczej: Prawnik radzi: Jak się ustawić w kolejce, Dorota Frontczak, 4.12.2009


Wypowiedź – Medycyna Praktyczna, Artykuł – Onkologia na zakręcie, Agnieszka Katrynicz, http://pulsmedycyny.pl/2614463,2739,onkologia-na-zakrecie.

Wybrane aktywność w mediach:

1. Dzień Dobry TVN – 31 stycznia 2011 r. 7 marca 2011; 7 listopada 2011; 1 październik 2012. 

2. Zdrowie i Równowaga Psychiczna TP SA – Pytanie na śniadanie – 10 październik 2011.

3. Koniec z dobrymi radami. Rzecznik Praw Pacjenta może skutecznie walczyć z protestem lekarzy [EKSPERT] TOK FM, 2012 r. 

4. Zamknięci w domu bez klamek, udział w audycji Radio Polskie, Program 1, 23. 10 2010 r. 

5. Gazeta Wyborcza, 21 września 2016 r., Przychodzi stary człowiek do szpitala – wywiad i komentarz;

6. TVN 24, 8 listopad 2016 r. Komentarz do wydarzenia – Minister powinien zadziałać – poród na podłodze;

7. Telewizja Warszawa, 11 luty 2017 r. Prawa pacjenta. Ustawa a realia. Wywiad; program Misja Integracja prowadzący Piotr Pawłowski; 

8. Med. Ekspress, 8 marca 2017 r. Dobra pielęgniarka a zdrowie pacjenta, komentarz;

9. Rynek Zdrowia, 2 maj 2017 r. , Pielęgniarki chcą zachować swoją samodzielność  komentarz;

10. Telewizja Program 2, marzec 2019 r. Odmowa przyjazdu Państwowego Zespołu Ratownictwa Medycznego do małego dziecka, kometarz.


Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496