Prawo administracyjne
oraz samorządów terytorialnych

Prawo administracyjne:

 • prawa obywatela, 
 • prawa cudzoziemca, 
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • wnioski, odwołania, zażalenia, skargi,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji  państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej.

Prawo samorządu terytorialnego, w szczególności:

 • doradztwo prawne,
 • przygotowanie i opiniowanie:
  • projektów uchwał rady gminy, powiatu (miasta), sejmiku województwa,
  • projektów uchwał zarządu powiatu (burmistrza, prezydenta), 
  • aktów wewnętrznego kierownictwa, 
  • aktów prawa miejscowego, statutów, regulaminów, zarządzeń itp.,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowanie, opiniowanie umów i porozumień,
 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego przy zawieraniu umów, w negocjacjach i spotkaniach,
 • obsługa procesów sądowych przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.
Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496