Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KARKOWSKA ORZECHOWSKA spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000882087, NIP7011019515:, REGON: 388146496, dane kontaktowe: tel +48 22 45 619 27, adres e-mail:biuro@karkowska-orzechowska.pl, dalej  „Administrator”.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych  lub o udzielenie porady prawnej; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo – księgowej; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 3. Odbiorcami Państwa  danych osobowych, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, dla realizacji celów w których przetwarzamy dane osobowe, tj. w szczególności firmy księgowe, inne kancelarie prawne, dostawcy usług informatycznych, takich jak poczta e-mail, organy samorządu zawodowego radców prawnych odpowiedniej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Poczta Polska, firmy kurierskie.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas trwania umowy zawartej z Administratorem  i przedawnienia roszczeń – nie dłużej jednak niż przez 6 lat; jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – dopóki zgoda nie zostanie wycofana; a także przez okres jaki wynika z obowiązków prawnych ciążących na nas, które obligują nas do przechowywania Państwa danych osobowych – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o radcach prawnych – nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

 5. Przysługuje Państwu:

  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z wyłączeniem przetwarzania danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej, 

  – prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z RODO.

  – prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania przez adwokata lub radcę prawnego tajemnicy zawodowej,

 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2019.1781) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach   zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.

 9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.